Materialesamling

Dansk Landbrugs Rammevilkår og Konkurrenceevne.
indeholder indsamlet data og notater om data for projektets 2 hovedemner:

1. RAMMEVILKÅR for SKATTER OG AFGIFTER
2. RAMMEVILKÅR for GØDSKNING

Indhold
I Introduktion
II Projektets organisation og deltagere
III Projektet tilblivelse

Data & notater
Landbrugets eksport, beskæftigelse og indtjening
Afgifter og Skatter
Case gårde, høstudbytter og kvælstoftildeling
Besøgsrapporter
Virkningsgrad for kvælstof regionsvis og for enkeltgårde
Tre danske brugstyper, afgrøder og kvælstofrestriktion
Dansk Økonomisk optimum og Empirisk Ligevægt
Næringsstofbalance, udledning og overvågning
Danske Vandmiljøplaner, svensk perspektiv og urenset spildevand
Litteraturliste

I Introduktion
Promilleafgiftsfonden har ydet en bevilling til projektet.

Bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden traf beslutning 19. januar 2017 vedrørende projektets 2 faser: (arbejdspakke (AP (1)) og arbejdspakke (AP (2)).

AP(1): indkøb af data og forskningsresultater fra danske og udenlandske universiteter og institutter.

AP(2): bearbejdning og analyser af data ved CBS, som på baggrund heraf kan udarbejde rapport til brug for formidling af analysen.

Bestyrelsen besluttede, at bevilling til AP(2) kr 406.000 skal tilbagebetales, fordi CBS meddelte 16. januar 2017, at rapporten ikke vil blive offentliggjort, hvorfor AP(2) ikke er afsluttet.

Bestyrelsen besluttede vedrørende AP(1), at hvis AP(1) bestående af dataindsamling mv er afsluttet, vil denne del af projektet være gennemført.

Det blev besluttet, at AP (1) er afsluttet, når datamaterialet er offentliggjort på internettet.

Materialesamling beror hos projektleder Torben Vagn Rasmussen og denne skal levere

materialesamling til offentliggørelse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

II Projektets organisation og deltagere
Projekts formål var at beskrive forskelle i rammevilkår og indflydelse på konkurrenceevne for landbrug i Danmark og nabolande.

Projektet bestod af 2 arbejdspakker: AP (1) og AP(2). AP (1) består af dette dokument med materialsamling. De to arbejdspakker har været i interaktion gennem en søge-læreproces, hvor forfatter Troels Troelsen har specificeret dataønsker og undervejs gennem indsigt i leverede data bedt om nye data, flere data og/eller ønsket uddybninger.

Torben Vagn Rasmussen har forestået dataindsamling og udenlandske kontakter. Styregruppen for projektet har været:

Lektor cand. oecon. Troels Troelsen, PEØ, CBS, forfatter Docent emeritus cand. merc. Johannes Mouritsen, ACC, CBS

Professor Jan Mouritsen, PEØ, CBS, Landmand cand. merc. Torben Vagn Rasmussen, formand for projektgruppen

Til projektetvar knyttet en landbrugsfaglig følgegruppe, bestående af erfarne landmænd, ledere fra case gårdene, landbrugseksperter og ansatte i organisationer. Disse har dels deltaget i Erfa-gruppe for projektet og dels givet bidrag i form af data eller ekspertudsagn.
- Landmand Bjarne Jensen, følgegruppe
- Landmand Gustav Schroll, følgegruppe
- Statsaut. revisor & cand.agro. Henning Kjeldsen, følgegruppe
- Gårdejer Frans W. Langkilde, Ph.d. i Kemi, Andersløv, Skåne, case gårde, ekspert
- Forpagter Per Landén, Charlottenlund Gods, Skåne, case gårde
- Inspektør Hans Törnlycke, Ellinge Gods, Skåne, case gårde
- Dipl.ing. agrar Sönke Huesmann, Großbetriebsberatung Landwirtschaft, Holsten, Tyskland, ekspert
- Investor Johan von Rosen, Sakskøbing, kontakt til engelske landbrug
- Godsejer, cand.agro. Henning Schroll, Gut Dennin, Mecklenburg, case gårde
- Patriotisk Selskab, Odense ved udviklingsdirektør Peter Borreby og chefkonsulent Troels Toft,

Eksperter:
- Landmand cand.oecon. Bjarne Brønserud, Vissenbjerg, analytiker af landbrugsøkonomiske forhold
- Studentermedhjælperne Thomas Clausen og Søren Sørensen

III Rapportens tilblivelse
af docent emeritus Johannes Mouritsen, Institut for Regnskab og Revision, CBS.

Afdøde professor ved CBS, Erik Johnsen, leder af Center for Applied Management (CAMS), forestod igennem en årrække udgivelsen af 26 skrifter om ledelse i praksis. Forfatterne var ledere med omfattende praksiserfaring. I 2012 fortalte professor Johnsen mig, at han manglede landbruget. Vi kontaktede Torben Vagn Rasmussen (TVR), gårdejer samt tidligere vicedirektør i dlg amba (1972-85) og tidligere finansdirektør i rederiet J. Lauritzen A/S (1985-91). Han inddrog Gustav Schroll og Bjarne Jensen som medforfattere: begge aktive landmænd med langvarige erfaringer fra bestyrelsesposter i store andelsselskaber. Sammen udarbejdede de 3 landmænd i 2013 en rapport om ”Ledelse i Landbruget”. Rapporten blev afsluttet med et kort kapitel om rammevilkår i Tyskland og Danmark samt en kompakt og enkel SWOT-analyse af dansk landbrugs konkurrenceevne. Resultatet var en dansk disfavør på ca. DKK 545.000 pr heltidslandbrug grundet forskelle i rammevilkår.

Professor Johnsen foreslog forfatterne (initiativgruppen) at få lavet en uddybende forskningsbaseret analyse af væsentlige rammevilkårs økonomiske betydning for landbruget i Danmark og i nabolandene. Det nye skulle være en mikroøkonomisk og ikke en makroøkonomisk tilgang. Fokus skulle ligge på det enkelte landbrug (case-gårde) og undersøge den økonomiske betydning af forskelle i regler for gødskning, beskatning og afgifter, dyrkningsindskrænkninger og dyrehold. Reglerne påvirker agerbrug, svinebrug og malkekvægbrug forskelligt. Initiativgruppen udarbejdede en skitse, der blev videreført i et projektoplæg, der blev drøftet med og redigeret af Centre for Economic and Business Research (CEBR, Økonomisk Institut, CBS).

Formanden for Bæredygtigt Landbrug (BL), der havde interesse i et projekt om landbrugets rammevilkår, havde kontaktet professor Finn Østrup, CBS fordi han havde været medlem af Natur-og Landbrugskommissionen. Professor Østrup havde grundet andre forskningsopgaver ikke tid til at påtage sig et nyt landbrugsprojekt, men henviste til TVR, som han fra censorarbejde vidste arbejdede med problemstillingen. Formanden kendte ikke TVR men kontaktede ham på professor Østrups foranledning. TVR accepterede, at BL kunne stå som ansøger på en bevillingsansøgning til Promilleafgiftsfonden. Promilleafgiftsfonden accepterede ansøgningen 15. oktober 2014 betinget af Finanslovens vedtagelse i december 2014 med CBS som udførende partner og BL som bevillingshaver.

CEBR var ramt af sygdom i efteråret 2014. I maj 2015 meddelte centeret, at det endnu engang var ramt af ressourcenedgang og ikke havde mulighed for at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. PEØ (Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi) overtog i juli 2015 udførelsen af projektet efter accept hos Promilleafgiftsfonden. Lektor Troels Troelsen blev udpeget som forskningsleder af projektet. Projektets udførelse blev formaliseret i en kontrakt mellem CBS og BL dateret 2. oktober 2015.

Kontrakten blev udfærdiget som en standardkontrakt mellem CBS og eksterne bevillingsgivere. Punkt 1.1anfører ’Bevillingsgiver har ingen mulighed for at påvirke forskningen i Projektet’.

Under projektets udarbejdelse har BL kun varetaget funktionen som kontofører for projektets udgifter.

Projektet blev organiseret med en styregruppe med Troels Troelsen, Torben Vagn Rasmussen, tidligere institutleder Jan Mouritsen og undertegnede samt en følgegruppe bestående af Gustav Schroll, Bjarne Jensen og statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen. I styregruppen har Jan Mouritsen og jeg haft kontrollantens funktion.

Siden offentliggørelsen i august 2016 har den foreløbige udgave af rapporten fået en betydelig omtale i pressen. Første indlæg kom fra Rikke Lundshøj, Danmarks Naturfredningsforening i Altinget 18. august og i Weekendavisen 26. august 2016, hvor hun kaldte rapporten et partsindlæg fra Bæredygtigt Landbrug (BL) - uden i øvrigt at omtale indholdet. Andet indlæg kom i Altinget 24. august 2016 fra lektor Jesper S. Schou og professor Bo Jellesmark Thorsen, KU IFRO. Anklagerne blev kommenteret i indlæg i Altinget 6. september og i Weekendavisen 9. september af undertegnede. Anklagerne blev taget op i 2 Deadline-udsendelser i Danmarks Radio. I perioden mellem de 2 Deadline-udsendelser havde DR fået aktindsigt i ca. 1000 mails fra CBS-forskeren Troels Troelsens mailboks.

CBS besluttede 22. december at lukke projektet og ikke at offentliggøre rapporten, hvorfor arbejdspakke AP(2) ikke er afsluttet.

© Copyright Om Landbruget i Danmark 2023   |   Cookies |  Web by Designspace